Portfolios - Double socket coupling 45 degree elbow