Portfolios - Double socket coupling 90 degree elbow